Adatkezelés

Üzemeltető:

S-Space.Software Bt.
Adószám: 22126944-1-09
Cégjegyzékszám: 09-06-013642
Adatkezelési szám: NAIH-61836/2013.
Tárhelyszolgáltatás: Center Webhost Kft.-  1173 Budapest Borsó utca 12-32. - www.cweb.hu

A tájékoztatás célja:

Jelen Tájékoztató célja, hogy jelenlegi és leendő ügyfeleink megfelelő információt kapjanak azzal kapcsolatban, hogy működésünk során miért és milyen adatokat kezelünk, valamint hogy milyen jogok illetik meg őket. A tájékoztató alapja a GDPR, azaz az Európai Unió Általános Adatvédelmi Szabályozása, valamint a hazai vonatkozó jogszabályok.

Az adatkezelés célja, jogalapja, a kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés során érvényesítjük a célhoz kötöttség, az adattakarékosság, a korlátozott tárolhatóság és a GDPR által meghatározott további elveket. Adatot csak olyan mértékben és olyan módon, valamint csak annyi ideig kezelünk, amíg az az adatkezelés céljának teljesítéséhez szükséges.

1) Vásárlás az áruházban

Adatkezelés célja: a webáruházban történő vásárlások megfelelő kiszolgálása,

Adatkezelés jogalapja: szerződéses kötelezettség teljesítése, valamint jogszabályi előírások teljesítése.

A kezelt adatok köre:

Ahhoz vásárlóinkat kiszolgáljuk szükséges elkérnünk az alábbi adatokat:
- vásárló neve
- vásárló szállítási és szálázási címe
- e-mail cím és telefonszám a kapcsolattartáshoz

Az adatkezelés időtartama: adóügyi ellenőrzések miatt a vásárlást követő 5. év.

2) Kapcsolatfelvétel

Adatkezelés célja: az érdeklődő tájékoztatásának lehetősége

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

A kezelt adatok köre:

Ahhoz vásárlóinkat kiszolgáljuk szükséges elkérnünk az alábbi adatokat:
- érdeklődő neve
- e-mail cím és telefonszám

Az adatkezelés időtartama:
- amennyiben az érdeklődő 8 napon belül nem reagál a tájékoztatóra vagy nem követi vásárlás a tájékoztatást az érdeklődő adatait véglegesen töröljük.
- amennyiben az érdeklődő a tájékoztatást követően vásárol az áruházban és ügyfellé válik, a továbbiakban az 1) pontban meghatározottak érvényesek.

3) Sütik által gyűjtött adatok

A böngészők és a webáruház közötti adatkapcsolatot úgynevezett sütik (cookie) biztosítják, melyek tárolnka bizonyos információkat, melyek személyes adatnak minősülhetnek. Stükben nem tárolunk neveket és egyéb azonosító adatokat, ezek csupán technikai információk és statisztikai adatok a látogatók oldalmegtekintéseivel kapcsolatban.

Részleteket a Cookie Tájékoztató tartalmazza.

Adattovábbítás:

1) Megrendeléseikkel kapcsolatos adataikat termékszállító partnereink felé továbbítjuk.

Értékesítő:

Epcom Kft.
Székhely: 6000 Kecskemét, Mátyás király körút 77.
Adószám: 23781890-2-03
EU adószám: HU23781890
Cégjegyzékszám: 03-09-123940
Statisztikai számjel: 23781890-4778-113-03
Cégbíróság: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága
Adatkezelési szám: NAIH-76259/2014.

Futárszolgálat:

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.
Cégjegyzékszám: 13-09-111755
Adószám: 12369410-2-44
Közösségi adószám: HU12369410

2) Közvetlenül tőlünk vásárolt termékek esetén könyvelő partnerünknek adjuk át adtait számviteli és adózási kötelezettségünk teljesítéséhez.

3) Amennyiben magánszemélyként, egyéni vállalkozóként vásárol és banki átutalással fizet nevét banki szolgáltatónk a Tiszántúli Takarék Szövetkezet munkatársai is látni fogják.

4) Sütik által gyűjtött adatok esetén az analitika és reklám sütik vonatkozásában technikai okok miatt – mivel itt nem mi gyűjtjük az adatokat – a Google a saját szerverein (elvileg Írországban) kezeli a látogatóktól származó statisztikai adatokat. A Google esetében ezek a statisztikai adatok IP-cím névtelenítés technológiával kerülnek tárolásra, az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térséget érintő szerződött államokon belül a Google a továbbítás előtt azonosításra alkalmatlanná teszi a gyűjtött IP-címeket.

Részleteket a Cookie Tájékoztató tartalmazza.

Az érintett jogai:

Az adatkezelésekkel kapcsolatban Ön, amennyiben adatkezeléssel érintett, jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

A hatályos rendelkezések alapján az érintett tájékoztatásának világosan és közérthetően megfogalmazva kell történnie, ennek érdekében a GDPR 2. szakasz 13. cikke és a 4. szakasz 22. cikke közötti jogszabályi szöveget leegyszerűsítve, lényegre törően szeretnénk közölni az érintettekkel, annak érdekében, hogy a kezelt adatokkal kapcsolatban jogaikat megismerhessék.

Az érintettnek hozzáférési joga van a vele kapcsolatban a Társaság által kezelt adatokhoz. Társaságunk minden egyes adatkezelés során jelzi, hogy mely személyes adatainak kezelése válik szükségessé, és a személyes adatokhoz és információkhoz hozzáférés biztosít. Így az érintett jogosult megismerni, hogy
- adatait milyen célból kezeljük,
- az adatkezelés mely adatait érinti,
- a személyes adatait közöltük vagy közölni fogjuk-e másokkal is,
- meddig tervezzük tárolni az adatokat,
- ha az adatokat nem az érintettől gyűjtöttük, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információt.

Kérés esetén a Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a Társaság az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az adat hozzáférési jogán kívül az érintett kérelmezheti a Társaságtól a rá vonatkozó személyes adatok
- helyesbítését,
- törlését,
- kezelésének korlátozását,
- adatainak hordozhatóságát,
- továbbá tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.

1. Helyesbítés: az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

2. Törlés: az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat.
Kivéve, ha az adat
- megőrzése jogszabály teljesítéséhez szükséges (pl.: NAV adatszolgáltatás) vagy
- megőrzését jogszabály teszi lehetővé (véleménynyilvánítás szabadság) vagy
- a népegészségügy területét érintő közérdek alapján történik az adatkezelés vagy
- közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik és a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést vagy
- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

3. Adat kezelésének korlátozása: az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, s ezt követően a tárolt adatokat
- csak az érintett hozzájárulásával, vagy
- jogi igények előterjesztéséhez, továbbá
- az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

4. Adathordozhatóság: az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt a Társaság akadályozná.

5. Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen: az érintett jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha
- az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges vagy
- az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges

Fenti adatkezelést érintő kérelmek teljesítéséről vagy esetleges megtagadásáról a Társaság írásban (ha lehet e-mailben) tájékoztatja az érintettet, tovább az adatkezelésben érintett adatfeldolgozókat is.

Felhívjuk figyelmét, hogy az érintett adatkezelésre vonatkozó igényeinek teljesítése nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Amennyiben olyan esemény következne be, mely valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, Társaságunk indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. Amennyiben szükséges, Társaságunk arról is tájékoztatja az érintettet, hogy hogyan tud védekezni a lehetséges hátrányos következményekkel szemben. Erről részletesen a GDPR 34. cikkében olvashat.
Adatvédelmi incidens egyébként a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
Társaságunk pedig minden, tőle ésszerűen elvárható szervezési és technikai intézkedést megtesz annak érdekében, hogy ilyen esemény ne következzen be.

Tájékoztatjuk, hogy az érintettnek joga van kezelt adataival kapcsolatban panasz benyújtására.

1. Első lépésként Társaságunknál – ha lehet írásban - kérelmezheti jogainak érvényesítését.

2. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy Társaságunk nem jogszerűen járt el megkeresésével kapcsolatban, írásban fordulhat a felügyeleti hatóság (NAIH) fele.
A NAIH elérhetőségei:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
E-mail:  ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://naih.hu

3. Abban az esetben, ha az érintett
- sérelmezi a hatóság jogilag kötelező erejű döntését vagy
- a hatóság érdemileg nem foglalkozik panaszával vagy
- a hatóságtól három hónapon belül nem kap tájékoztatást a panaszával kapcsolatban,
akkor lehetősége van a területileg illetékes bírósághoz fordulni jogorvoslatért. A jogorvoslati lehetőségeket részletesen a GDPR VIII. fejezete szabályozza.

Záró rendelkezések:

Üzemeltető a Tájékoztató előzetes értesítés nélküli, egyoldalú megváltoztatásának a jogát fenntartja. A módosítás életbe lépése előtt a változásokkal kapcsolatban a Honlapunkon közzétesszük a módosított Adatkezelési Tájékoztatót legkésőbb annak hatálybalépése előtti ötödik 5. napon

Jelen Tájékoztató 2018. május 25-től módosításig érvényes.